วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สรุปวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการคิดตรรกคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ปริญญานิพนธ์
ของ
ธัญสุดา  จิรกิตติยากร

       การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนสร้างเสริมการคิดตรรกคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และขยายผลรูปแบบการเรียนการสอน ด้วยการวิจัยและพัฒนา มขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ ขั้นที่ 1. สร้างรูปแบบการเรียนการสอนเสริมสร้างการคิดตรรกคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 10 คน และทดลองปริมาณโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2548 จำนวน 1 ห้องเรียน
ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ขั้นที่ 2 ศึกษานำร่องรูปแบบการเรียนการสอนโดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2548 จำนวน 1 ห้องเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนนอก(ประชาราษฎร์นุกูล) กรุงเทพมหานคร ขั้นที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนเสริมสร้างการคิดตรรกคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย โรงเรียนสวัสดีวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร และขั้นที่ 4 ขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนเสริมสร้างการคิดตรรกคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษา 3 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลสามเสนนอก(ประชาราษฎร์นุกูล) โรงเรียนวัดโตนด และโรงเรียนสวัสดีวิทยา

      การคิดตรกกคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการคิดซึ่งใช้เหตุผลในการหาคำตอบ มีการคาดเดารวบรวมหลักฐานเพื่อหาข้อสรุปโดยเชื่อมโยงระหล่างความจริงและเหตุผล 
    
      ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
1. การจับคู่ สามารถรู้ว่าสิ่งใดที่เหมือนกันและสิ่งไดที่ต่างกัน
2. การเปรียบเทียบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เปรียบเทียบจำนวนสิ่งของ 2 กลุ่ม โดยการเปรียบเทียบ
แบบ 1 ต่อ 1 และไม่ควรใช้การนับจนกว่าเด็กจะมีความพร้อม
3. การจัดประเภทและการจัดหมวดหมู่ จัดประเภทและจัดของที่มีลักษณะเหมือนๆกัน เข้าพวก
4. การจัดเรียงลำดับ เปรียบเทียบลำดับและการจัดสิ่งของตสมลำดับพร้อมบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง  ของ
5. การทำตามแบบ การออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบ รูปทรง
6. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนทั้งหมด รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนทั้งหมด
7. ความสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะ บอกตำแหน่ง ระยะทางใกล้ไกลและทิศทางการเคลื่อนไหว
8. เวลา รู้จักบอกเกี่ยวกับเวลา เช่น นาน ช้า เร็ว วันนี้ ขณะนี้ ฯลฯ
9. จำนวนแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนและสถิติรูปภาพ
 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

        วันนี้มีการสอบกลางภาค จึงไม่มีการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

        วันนี้วันที่  15 ก.พ.
วันนี้มีัการนำเสนอขั้นตอน/วิธีการสอน คณิตศาตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มีทั้งหมด 2กลุ่ม
มีเรื่อง ข้าว และกลุ่มของดิฉันเรื่อง สับปะรด


กลุ่มนี้สาธิตการสอนเรื่อง ข้าว

          

       ต้นข้าวระหว่างช้าวสารข้าวสวย กับ ข้าวสารข้าวเหนียว ต่างกันอย่างไร ลักษณะเม็ดข้าว ลักษณะต้นข้าว ส่วนประกอบชองต้นข้าวมีอะไรบ้าง การแบ่งรูปร่าง ขนาด สี ลักษณะของเม็ดข้าวที่ไม่เหมือนกัน

กลุ่มดิฉันสาธิตการสอนเรื่อง  สับปะรด

          
  
         
วันที่ 1 สอนเรื่อง ชนิดของสับปะรด ได้แบ่งชนิดของสับปะรดเป็นรับประทานได้ กับ รับประทานไม่ได้
       สับปะรดรับประทานได้    สับปะรดนางแล สับปะรดภูเก็ต สับปะรดห้วยมุ่น สับปะรดเพชรบุรี สับปะรดตราดสีทอง สับปะรดอินทรชิต สับปะรดปัตตาเวีย หรือเรียกว่า สับปะรดศรีราชา ฯลฯ
       สับปะรดรับประทานไม่ได้   สับปะรดสี(เป็นต้นไม้ไว้ประดับตกแต่ง)
วันที่ 2 สอนเรื่อง ลักษณะของสับปะรดรับประทานได้ กับ รับประทานไม่ได้ จะมีตารางเปรียบเทียบดังภาพ

วันที่ 3 สอนเรื่อง คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวน โดยใช้การเล่านิทานและแฟงข้อเสียของสับปะรด

วันที่ 4 สอนเรื่อง เพลงที่เกี่ยวข้องกับข้อดีของสับปะรดไม่ว่าจะเป็น ต้น ใบ ผล กระทั้งรากของสับปะรด


วันที่ 5 สอนเรื่อง การทำ Cooking โดยสอนการทำสะบปะรดแช่อิ่ม ซึ่งก็จะนำน้ำตาลเกลือ มาคลุกกับสับปะรด

      


วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

        วันนี้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
วันนี้มีการสาธิตการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีการสาธิต ทั้งหมด 2 กลุ่ม
กลุ่มแรกนำเสนอเรื่อง ไข่

กลุ่มที่สองนำเสนอเรื่อง ผลไม้


 อาจารย์จะมีการแนะนำเรื่องขั้นตอนและวิธีการสอน ในลักษณะที่ถูกต้อง


วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

        วันนี้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
        วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดธุระ

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

        วันนี้วันที่ 28 มกราคม
        วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ จึงไม่มีการเรียนการสอนวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

        วันนี้ส่งงานกลุ่ม Mind map เกี่ยวกับการวางแผนการนำเสนอวิธีการสอน หรือสาธิตการเรียนการสอน